Segítség a webáruház használatához:
1.Regisztráció. A "REGISZTRÁCIÓ" ikonra kattintva, néhány másodprec után megjelenik a kezelő felület. Kérjük írja be adatait.Mobilszámát legyen szíves megadni, hogyha kell, tudjunk Önnel egyeztetni a megrendelésével kapcsolatban.
2. Ezután legyen szíves ellenőrizni a megerősítő e-mailt, majd a megadott jelszavával jelentkezzen be.
3. Kattintson a "KEZDŐLAP" ikonra (bal felül), majd a Históriaantik Kiadó logojára (bordó színű), ekkor csak a kiadó kiadvnyai között tud keresni. Webáruházunk kizárólag a Históriaantik Kiadó kiadványait forgalmazza.
-folytatás a honlap jobb oldalánPOLIHISZTOR ONLINE KÖNYV
A Históriaantik Kiadó kiadványainak forgalmazója
Tájékoztatjuk, hohy a személyes átvétel a covid vírus miatt az ELTE-n szünetel.


MEGÚJULT WEBÁRUHÁZUNKAT A
www.hist.hu
 

weboldalon találja!
webáruház kapcsolat és megrendelés  e-mailben: www.hist.hu
polihisztorkft@gmail.hu

T: +36 30 9790621


 

Házhoz szállítás Kassza Kosár

Telefon:
+36 30 9790621

Keress bennünket a Facebookon: https://www.facebook.com/antik.konyvesbolt

HISTÓRIAANTIK KÖNYVESHÁZ KIADÓ

Könyvkiadónk célul tűzte ki, hogy a történelem, régészet, néprajz művészettörténet tudományágaiban színvonalas szakkönyvek kiadását segíti elő. 2009-ben indítottuk útjára reprintsorozatunkat, melyben ritka, könyvtárakban is nehezen fellelhető szakkönyvek kiadását tűztük ki célul.

A hatályos szerzőjogi törvények szerint arról a könyvről készíthető szabadon reprint változat, melynek szerzője, több szerző esetén az összes szerzője legalább 70 éve elhunyt. (Pl. 2013-ben az 1942-ben vagy az előtt meghalt szerzők művei) A kiadói profilból és könyvtári partnereink gyűjtőköre okén elsősorban jogi, orvosi, történeti, régészeti, néprajzi, művészeti, irodalomtörténeti és egyéb művelődéstörténeti kiadványok elkészítését tudjuk vállalni.

Honlapunk folyamatosan bővülő reprint könyv katalógusa, évek kitartó munkájával sem érthetné el a teljességet hiszen a 18-19 században és a 20 század elején több tízezer könyv jelent meg, melyről ma már szabadon készíthető hasonmás kiadás.

Az alábbi két nagy könyvtári katalógusban megtalálható nem jogvédett könyvekről 99%-os valószínűséggel tud kiadónk reprintet készíteni:

Magyar Országos Levéltár Szakkönyvtára:
http://www.e-archivum.hu:8080/molk/opac


ELTE Egyetemi Könyvtár
https://edit.elte.hu/ulibca/


A sorozat eddig megjelent kötetei:
1. Dr. Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527
2. Nagy Géza: A Skythák
3. Nagy László: Magyar fegyverek 1630-1662
4. Wosinsky Mór: Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége
5. Hampel József: Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről
6. Rómer Flóris-Henszlmann Imre: Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra I-II.
7. Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban
8. Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
9. Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban I-II-III.
10. Pulszky Ferencz: Magyarország archaeologiája I-II.
11. Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeologiája
12. Acsády Ignácz: A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. 2. Régi magyar birtok-viszonyok
13. Hampel József: Ujabb tanulmányok a rézkorról
14. Wertner Mór: Az Árpádok családi története
15. Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I-II.
16. Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története
17. Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása
18. Fógel József: II. Lajos udvartartása (1516-1526)
19. Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490-1516)
20. Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei I-II
21. Wenzel Gusztáv: Stibor vajda. Életrajzi tanulmány.
22. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és céhek története Magyarországon I-II.
23. Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története különösen a XIII. században
24. Wertner Mór: A középkori délszláv uralkodók genealogiai története
25. Nagy Imre-Véghely Dezső-Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár I-II.
26. Karácsonyi János: A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig
27. Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-ig
28. Karácsonyi János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095
29. Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben
30. Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János 1473-1504
31. Fraknói Vilmos: A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története
32. Anjoukori okmánytár I-VII.
33. Wertner Mór: Negyedik Béla király története
34. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon I-V, X-XII.
35. Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék. I-II.
36. Kállay Ferenc: A magyar nemzetiségról
37. Fejérpataky László: A királyi kanczellária az Árpádok korában
38. Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt
39. Kállay Ferencz: Historiai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben
40. Ráth Károly-Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól végéig (1711)
41. Áldásy Antal: Az 1707. évi ónodi országgyűlés története
42. Áldásy Antal: Alsáni Bálint bibornok
43. Pesty Frigyes: A perdöntő bajvivások története Magyarországon
44. Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610-1679
45. Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig
46. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I-II.
47. Fraknói Vilmos: Werbőczi István életrajza
48. Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) története kapcsolatban a magyar adó és pénzügy fejlődésével
48. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-1900-ig
49. Angyal Dávid: Adalékok II. Rákóczi Ferencz törökországi bujdosása történetéhez
50. Wertner Mór: Az árpádkori megyei tisztviselők
51. Réthy László: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása
52. Békefi Remig: A pásztói apátság története I-III.
53. Áldásy Antal: A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig 1378-1389.
54. Takács Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok
55. Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig I-II.
56. Pór Antal: Hunyadi János Élet- és korrajz
57. Erdélyi László: Magyarország társadalma a XI. századi törvényeiben
58. Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a Vegyes-házi királyok alatt
59. Szabó Károly: Kún László 1272-1290
60. Csánki Dezső: I. Mátyás udvara
61. Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt
61. Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt
62. Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály Mátyás király nagybátyja
63. Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 1440-1490
64. Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382
65. Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza
66. Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája
67. Györffy István: Magyar falu, magyar ház
68. Gindely Antal-Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara1580-1629
69. Acsády Ignácz: A pozsonyi és szepesi kamarák. 1565-1604.
70. Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia
71. Dr. Szádeczky Lajos: Báthory István lengyel királylyá választása 1574-1576.
72. Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése I-II.
73. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve I-II.
74. Fejérpataky László: Magyarország városok régi számadáskönyvei
75. Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.
76. Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849 I-II.
77. Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk kritikus kérdései
78. Fraknói Vilmos: Erdődy Bakócz Tamás élete
79. Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése
80. Szalay József: Városaink a tizenharmadik században
81. Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete
82. Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén 1505?-1556
83. Erdélyi László: Szent Imre és kora
84. Alapi Gyula: Komárom vármegye nemes családai
85. Békefi Remig: A czikádori apátság története
86. Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648
87. Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György 1621-1660
88. Karácson Imre: Török-magyar oklevéltár 1533-1789
89. Thúry József: Török történetírók I-II.
90. Karácson Imre: Török történetírók III.
91. Szilády Áron-Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár I-VII.
92. Márki Sándor: Dósa György
93. Simonyi Ernő: Magyar történelmi okmánytár, Londoni könyv- és levéltárakból 1521-1717.
94. Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez
95. Beke Antal-Barabás Samu: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok
96. Bontz József: Keszthely város monográfiája
97. Kővári László: Erdély nevezetesebb családai
98. Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666.
99. Márki Sándor: Mária Magyarország királynéja 1370-1395
100. Thallóczy Lajos-Áldásy Antal: Magyarország melléktartományainak oklevéltára II. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526
101. Ortvay Tivadar: Mária II. Lajos magyar király neje (1505-1558)
102. Veress Endre: Izabella királyné 1519-1559
103. Fraknói Vilmos: Pázmány Péter 1570-1637
104. Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez
105. Karácsonyi János: Békésvármegye története I-III.
106. Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-Székkel I-III.
107. Korponay János: Abaújvármegye monographiája I.
108. Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye történelme. Alsófehér vármegye 1848-49-ben
109. Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. I-II.
110. Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I-II.
111. Berzeviczy Albert: Beatrix királyné 1457-1508
112. Pór Antal: Szent István király. Történelmi tanulmány
113. Fényes Elek: Magyarország leírása I-II.
114. Takács Sándor-Eckhart Ferencz-Szekfű Gyula: A budai basák magyar nyelvű levelezése I. 1553-1589
115. Egervári Ödön: Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból
116. Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260-1321
117. Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641
118. Karácson Imre (Szerk.): Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664.
119. Szöllősy Ferencz: Kossuth és a magyar emigratió török földön
120. Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt
121. Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból . 1504-1560
122. Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címeres levelei I-VIII.
123. Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713
124. Kővári László: Erdély története 1848-49-ben
125. Acsády Ignácz: Magyarország Budavár visszafoglalása korában
126. Beksics Gusztáv: A román kérdés és a fajok harcza Európában és Magyarországon
127. Vahot Imre: Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki ma-gyar hadjáratból
128. Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota I.
129. Kazinczy Gábor: Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603 és Hídvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613 Bíró Sámuel folytatásával
130. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben.
131. Kővári László: A magyar családi és s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából
132. Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége
133. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon VI.
134. Dudás Gyula: A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században
135. Id. Tirts Rezső: 1848-49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi Guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban
136. Ivánka Imre: Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 junius végétől október végéig
137. Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652
138. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből
139. Kővári László: Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez
140. Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos 1480-1534
141. Dudás Gyula: Bács-Bodrogh vármegye régészeti emlékei
142. Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár 1520-1579
143. Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál 1621-1679
144. Lászlófalvi Velics Antal-Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek I-II.
145. Kővári László: Erdély építészeti emlékei
146. Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben I.
147. Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. I. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása
148. Szádeczky Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Oklevéltárral
149. Herman Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok
150. Pór Antal: Aeneas Sylvius II. Pius pápa. Élet- és korrajz
151. Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története
152. Szédeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya
153. Thaly Kálmán: Történelmi naplók 1663-1719
154. Nagy Iván: Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből
155. Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
156. Egressy Ákos: Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejéből
157. Rómer Flóris: Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról cimzett prépostság története
158. Kővári László: Székelyhonról
159. Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse
160. Rüstow, Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története I-II.
161. Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez
162. Steier Lajos: Az 1849-ik - trónfosztás előzményei és következményei. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez
163. Ipolyi Arnold: A deákmonostori XIII. századi román basilika
164. Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak - Családtörténelmi tanulmány
165. Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története
166. Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben I-II.
167. Hampel József: A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban I-II.
168. Toldy Ferencz (szerk.): Archaeologiai Közlemények I.
169. Ipolyi Arnold (szerk.): Archaeologiai Közlemények II.
170. Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei
171. Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel.
A magyar királyság megalapításától a konstanczi zsinatig
172. Zalka János: Erdélyi szászok
173. Szalay László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században
174. Szalay László: Erdély és a porta 1567-1578.
175. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-III., V.
178. Rudnay Béla: Ujfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1543-1591
179. Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában
180. Marczali Henrik: A magyar történet kúfőinek kézikönyve
181. Réthy László: Magyar egyetemes éremtár. Corpus Nummorum Hungariae I-II.
182. Acsády Ignácz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-64
183. Bohdaneczky Imre: Magyarország pénz és sulyviszonyai az Anjouk alatt
184. Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet I-II.
185. Kővári László: Erdély történelme I-VI.
186. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz I-III.
187. Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme I-III.
188. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után
189. Matunák Mihály: Nagy-Surány hajdani vára történelmének vázlata
190. Matunák Mihály: Drégely és palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593.
191. R. Kiss István: A magyar helytartótanács i. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveleskönyve
192. Karácsonyi János: Az első Lónyayak. Családtörténeti tanulmány
193. Károlyi János: A trencséni vár. A vár története és nevezetességei
194. Deák Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században. Gr. Csáky István életrajza
195. Deák Farkas: Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584-1649) életrajza és levelezése
196. Mikó Imre: Erdély különválása Magyarországtól
197. Bal Jeromos: Szepesvára története
198. Németh Béla: Szigetvár története
199. Ipolyi Arnold: Alsó sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése
200. Kemény József: Erdélyország történetei tára I. 1540-1600
201. Schustler Emilia: Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig
202. Matunák Mihály: A magyarbéli Bosnyák-család története
203. Herpay Gábor: Nemes családok Hajdúvármegyében
204. Herpay Gábor: Nemes családok Debreczenben
205. Szendrei János: Magyar viselet történeti fejlődése
206. Chernel Kálmán: Kőszeg sz. kir. város jelen és múltja I-II.
207. Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re
208. Csánki Dezső: Körösmegye a XV.-ik században
209. Kuné Gyula: Egy szabadságharcos emlékiratai
210. Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848-1849
211. Éble Gábor: A cserneki és a tarkeői Dessewffy család. Genealogiai tanulmány
212. Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból I-II.
213. Csoór Sándor: Bácska társadalmi élete ezer arcképpel
214. Nagy Gyula: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból III.
Czegei Vass György és Vass László naplói 1659-1739
215. Szilágyi Sándor: Görgei és fegyverletétele. Egy honvédtiszt naplójából.
216. Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története I-III.
217. Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben. Történeti ön-életirás
218. Thim József: Délmagyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben
219. Gracza György: Kossuth Lajos élete és működése
220. Hamvay Ödön: Damjanich János élete története és személyének nejéhez intézett leveleiből
221. Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.
222. Zelizy Dániel: Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása
223. Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza. Gazdaságtörténeti tanulmány
224. Ecsedi István: A Hortobágy puszta és élete
225. Dobieczki Sándor: Helyi-érdekű vasutaink alapítása, építése és üzlete
226. Kandra Kabos: Bene vára a Mátrában
227. Balogh János: Egervár története
228. Kubinyi Miklós: Árva vára. Történelmi tanulmány
229. Márki Sándor: Erzsébet Magyarország királynéja (1867-1898)
230. Ethei Sebők László: Gyöngyös és vidéke története
231. Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyey-család története
232. Fejérpataky László: Magyar nemzetségi zsebkönyv I/1. Főrangú családok
233. Schönher Gyula: Magyar nemzetségi zsebkönyv I/2. Nemes családok
234. Szokoly Viktor: Mészáros Lázár emlékiratai I-II.
235. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai
236. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben I-III.
237. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család története
238. Posta Béla: Baranya az őskortól a honfoglalásig
239. id. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867
240. Jakab Elek: Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre
241. Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai I-II.
242. Csabai István: A végvári magyarság és kultúrája
243. Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései
és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról
244. Balogh János: Munkács-vár története
245. id. Görgey István: Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig
246. Pap Dénes: A parlament Debrecenben 1849. I-II.
247. Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben I-III.
248. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről
249. Szédeczky Lajos: A czéhek történetéről Magyarországon
250. Jerney János: A Palócz nemzet és Palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek nyomán
251. Jerney János: A magyarországi káptalanok és konventek mint hitelmes és hiteles helyek története
252. Elemér Oszkár: Görgey Arthur 1848-49-ben
253. Andric Sándor: A montenegrói fejedelemség története. A legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig
254. Szádeczky K. Lajos: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629
255. Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében
256. Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai
257. Dudás Gyula (szerk.): Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája I-II.
258. Paganel, Camille: Szkanderbég története vagy a törökök és keresztények a tizenötödik században
259. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I-II.
260. Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban I-II.
261. Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása
262. Jerney János: Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából I-II.
263. Jerney János: Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett. 1844 és 1845.
264. Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664 I-V.
265. Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Az első magyar katonai tanintézet
266. Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657-1705 I-II.
267. Iványi István: A tiszai határőrvidék 1686-1750
268. Vértessy Jenő: Kölcsey Ferencz
269. Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája
270. Thim József: A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig I-III.
271. Jirecek, Josef Konstantin: A bolgárok története
272. Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története I-II.
273. Andretzky József: Baranyavármegye nemesei
274. Szádeczky Kardoss Lajos: Báthori Zsigmondné Mária Krisztierna
275. Rohonyi Gyula: A honfoglalás története
276. Bocsor István: Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre I-VII. (négy kötetben)
277. Áldássy Antal: Zsigmond király és Spanyolország
278. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az aranybulláig
279. Salamon Ferencz: A magyar hadi történethez a vezérek korában
280. Századunk névváltozásai. Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893
281. Gévay Antal: A budai pasák
282. Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I-V.
283. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára I-XII.
284. Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára
285. Horner István: Gyöngyös városának történeti, statisztikai és gográfiai leírása
286. Haan Lajos: Bél Mátyás
287. Klaic Vjekoslav: Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig
288. Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe. Etnografiai tanulmány.
289. Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve
290. Salamon Ferencz: Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatai
291. Beksics Gusztáv: Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
292. Szádeczky Kardoss Lajos: Przemysltől Breszt-Litovszkig. Harcztéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek
293. Darkó Jenő: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból
294. Némethy Ludovicus: Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque annum MDCCCXCIV
295. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája I-III.
296. Thaly Kálmán: Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanulmány
297. Forster Gyula (szerk.): Magyarország műemlékei I-IV.
299. Fejér György: A Kazarokról. A Kazarok eredete.
300. Pintér Sándor: A Palócokról. Népismertető tanulmány
301. Pesty Frigyes: A Templáriusok Magyarországon
302. Alapy Gyula: A csallóközi halászat története
303. Lukinich Imre: A Bethleni Gróf Bethlen-család története
304. Deák Farkas: Forgách Zsuzsanna 1582-1632
305. Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferencz 1535-1577
306. Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral I-IV.
307. Szádeczky Lajos: Thököly erdélyi fejedelemsége
308. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára I-V.
309. Szabó Benő: A szepesi szászok
310. Fejér György: A kunok eredete
311. Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.
312. Gagyi Sándor: Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig
313. Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez
314. Wenzel Gusztáv: A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében
315. Takáts Sándor: Rajzok a török világból I-III.
316. Kállay Ferencz: Finn-magyar nyelv
317. Sobó Jenő: Erdészeti építéstan. Középítéstan I-II.
318. Barabás Samu: Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I-II.
319. Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története I-III.
320. Mocsáry Lajos: A régi magyar nemes
321. Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mivelődésére I-II.
322. Komlóssy Ferencz: Az Esztergom Főegyházmegyei római katholikus iskolák története
323. Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században
324. Forster Gyula (szerk.): III. Béla magyar király emlékezete
325. Albert Ferencz: Heves és Külsö Szolnok törvényesen egyesült vármegyének leírása
326. Márki Sándor: Sarkad története
327. Bedy Vince: A győri székesegyház története
328. Karcsú Antal Arzén: Vácz város története I-IX.
329. Bedy Vince: A Felsőörsi Prépostság története
330. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Vöröskőtől–Szomolányig
331. Kubinyi Ferenc-Kubinyi Miklós: A felső-kubíni Kubínyi család története és leszármazása I-II.
332. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Éleskőtől-vágujhelyig
333. Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) I-IV.
334. Bedy Vince: A győri székeskáptalan története
335.  Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai III.
336. Jedlicska Pál: Adatok Erdődy báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600.
337. Majláth Béla: Maylád István 1502-1550
338. Kollányi Ferenc: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története
339. Hatvani Mihály: Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és burgundi  könyvtárból I-IV.
340. Kollányi Ferenc: A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története
341. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900
342. Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s a gróf Pálffyak életrajzi vázlatai
343. Szávay Gyula: Győr. Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével
344. Villányi Szaniszló: Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században
345. Pados János: Szécsény Pál, kalocsai érsek életrajza
346. Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története
347. Kőváry László: Erdélyország statistikája
348. Reizner János: Szeged története I-IV.
349. Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve I-IV.
350. Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett primás emlékiratai 1848/49-ből
351. Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása
352. Matunák Mihály: Érsekújvár a török uralom alatt 1663-1685
353. Matunák Mihály: Véghles vára
354. Balogh János: Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása
355. Balogh Pál: A népfajok Magyarországon
356. Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Okirattárral (1761-1790)
357. Fényes Elek: A török birodalom leirása, történeti, statistikai és geographiai tekintetben
358. Fraknói Vilmos: II. Lajos és udvara. Történeti rajz
359. Kollányi Ferenc: Az esztergomi érsekség pizetum joga
360. Bunyitai Vince: Az egyedi apátság története
361. Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb időktől máig
362. Temesváry János: Erdély középkori püspökei
363. Thúry József: A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai
364. Fényes Elek: Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi
leírása I-II.
365. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas levelei (1577-1594)
366. Dósa Dénes: A szászvárosi ev. ref. Kún-kollégium története
367. Éble Gábor: Az ecsedi százéves úrbéri per története
368. Palásthy Pál: A Palásthyak I-III.
369. Potemkin Ödön: Sáros vármegye leírása statistikai, földrajzi,
okirati és történelmi tekintetben
370. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története I-IV.
371. Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában
372. Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és
polgári történetei
373. Czékus Zoltán: Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme
I-II.
374. Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi iróknál
375. Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája I-III.
376. Dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyaroszágban
377. Demkó Kálmán: Lőcse története I. Jog-, mű és művelődéstörténeti rész
378. Nedeczky Gáspár: Dömös története és ujabb leírása
379. Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának
katonai története I-III.
380. Bósz Egyed: Az egresi ciszterci apátság története
381. Thallóczy Lajos-Barabás Samu: A Frangepán család oklevéltára I-II.
382. Nagy Iván-Toldy Ferenc: Brutus János Mihály magyar királyi
történetíró magyar historiája 1490-1552 I-III.
383. Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története
384. Podhradczky József: Chronicon Budense
385. Réső Ensel Sándor: A helynevek magyarázója I-IV.
385. Podhraczky József: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi
állapotjokról
386. Bedy Vince: A pápóci prépostság és perjelség története
387. Salamon Ferencz: Buda-Pest története I-III.
388. Zsilinszky Mihály: Csongrádvármegye története I-III.
389. Kunsági (Illésy György) és (Egervári) Potemkin (Ödön): Honvédvilág
I-II.
390. Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története
391. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből I-III.
392. Teleki Sándor: Garibaldi alatt 1859-ben
393. Márki Sándor: I. Ferenc József Magyarország királya
394. Jászay Pál: A gyarmati béke. A szőnyi béke 1627.
395. Podhradczky József: Béla király névtelen jegyzőjének idejekora s
hitelesége
396. Toldy Ferenc: Galántai gróf Esterházy Miklós munkái
397. Gyárfás István: A jász-kúnok története I-IV.
398. Szilágyi Sándor: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és
okiratok I-II.
399. Takáts Sándor: Szegény magyarok
400. Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése
401. Hoffmann Arnold: Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj
története
402. Makray László: Bauer őrnagy, Bem tábornok főhadsegédének
hagyományai 1848 és 1849-ből
403. Budai Ferencz: Budai Ferencz polgári lexikona I-III.
404. Tóth-Szabó Pál: Szatmári György primás 1457-1524
405. Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai
406. Pór Antal: Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata
407. Lázár Gyula: A Török Birodalom története
408. Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek
409. Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári
esmérete. I-II. rész.
410. Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára I-II.
411. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története
412. Denison György: A lovasság története a legrégibb időktől a jelenkorig
413. Ujhely Géza: A vasútügy története
414. Pesty Frigyes: A Szörény megyei családok
415. Szendrei János: Miskolcz város története és egyetemes helyirata I-V.
416. Thaly Kálmán: Bottyán János, II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő
tábornoka. Történeti életrajz a kuruczvilág hadjárataival
417. Salamon Ferenc: Az első Zrinyiek
418. Varga Geiza: Hajdumegye leírása
419. Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család
420. Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése
1664-1671 I-II.
421. Hegyi József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő
műemlékei
422. Podhradczky József: Szent László királynak és viselt dolgainak
históriája I-II.
423. Gróf Széchenyi István naplói I-VI.
424. Kovács Ferencz: Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla
kerületi üléseinek naplója
425. Medgyesi Somogyi Zsigmond: Magyarország főispánjainak története
1000-1903
426. Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon
427. Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai
Esmertetése I-IV.
428. Gyürky Antal: Borászati-szótár
429. Pesty Frigyes: Krassó vármegye története II-IV.
430. Thallóczy Lajos: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek
oklevéltára. A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb
levéltárakban levő okiratokból
431. Knauz Nándor: Kortan
432. Benkő Károly: Marosszék ismertetése
433. Gyulai Rudolf: Komárom vármegye és város történetéhez
434. Gyulai Rudolf: Török világ Komárom megyében
435. Palugyai Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legujabb
leírása II. Szabad királyi városok leírása. 1. rész: Esztergam,
Székes-Fejérvár, Szeged, Nagyvárad, Debreczen, Szathmár-Németi,
Nagybánya, Felső-Bánya
436. Reiszig Ede: Hont vármegye nemes családai
437. Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya
sz. kir. város
438. Karácsonyi János: Szent-Gellért, csanádi püspök, élete és művei
439. Kövendi Weress Sándor: Torda őscsaládai
440. Simon János: Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye
levéltárában.
441. Ballagi Aladár: A magyar királyi testőrség története különös
tekintettel irodalmi működésére
442. Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete
443. Mohl Antal: Győr eleste és visszavétele 1594-1598
444. Erdélyi Alajos: Barcsay Ákos fejedelemsége
445. Balázsy Ferenc-Szederkényi Nándor: Heves vármegye története I-IV,
446. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjaihoz. Pótkötet
447. Nagy Iván: Nógrádvármegye története az 1544-ik évig
448. Fábián Gábor: Arad vármegye leirása históriai, geographiai és
statistikai tekintetbe
449. Bárány Ágoston: Torontál vármegye hajdana
450. Gróf Teleki Sándor: Emlékeim I-II.
451. Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi
szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról
452. Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás
453. Asserman Ferenc: Görgei. Visszhangok a cáfolatokra
454. Vahot Imre: A magyar menekültek Törökországban
455. Hentaller Lajos: Görgey mint politikus történelmi tanulmány
456. Balla Gergely: Nagy-Kőrösi krónika
457. Fránek Dömötör: A borsmonostori apátság az Árpádok korában
bölcsészdoktori értekezés
458. Petz Lajos: A győri kolera-járvány 1886-ban
459. Weichhart Gabriella: Keresztelő, házasság és temetés
Magyarországon, 1600-1630
460. Odrobenyák Nepomuk János: Gödöllő hajdan és most
461. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története
462. Hentaller Lajos: A balavásári szüret történeti rajz a kötélkorból
463. Karácson Imre: A Rákóczi-emigráció török okmányai 1717-1803
464. Hunfalvy János: Az Osztrák Birodalom rövid statisztikája
465. Sánta Béla: Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története
466. Karácson Imre: A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok és
azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya
467. Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepedésétől a
tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593
468. Kalocsa Róza: Az illem könyve
469. Hentaller Lajos: Kossuth és kora
470. Szentirmai Imre: Magyar csapatnemek a tizenötéves török háború
idején 1593-1608
471. Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849- ben a
Délvidéken. 1 áttekintő- és 9 csata-vázlattal
472. Áldor Imre: Kossuth és Perczel
473. Wenzel Gusztáv: A magyar és erdélyi bányajog rendszere
474. Novák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban
475. Balogh Pál: Fajnépességi viszonyaink az erdélyi részek körül,
1890-1900. években
476. Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet-s nemzedékrajzi tanulmányok
477. Kőváry László: A Millenium lefolyásának története és a millenáris
emlékalkotások
478. Szentirmai Imre: Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború
idején 1593-1608
479. Acsády Ignác: A magyar adózás története 1598-1604-ben
480. Arányi Erzsébet: Fertőző betegségek Magyarországon 1600-1650
481. Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok
Európába telepedéséig I-II.
482. Beke Lajos: A Zempléni Nemzetőrség
483. Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a Dako-román törekvések
484. Fehér Ipoly: Győr megye és város egyetemes leírása
485. Dudás Gyula: A bácskai nemes családok
486. Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára
487. Benkó Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt leszármazási
táblákkal és czimerekkel
488. Könyves Tóth Kálmán: A gróf Degenfeld család története
489. Csomor Lajos: A kolozsmonostori bencés apátság és birtokai 1556-ig
490. Almásy Dénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok
491. Baranyai Béla: Somogy vármegye nemes családai
492. Fest Aladár: Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800
493. Charles William Heckethorn: Geheime Gessellschaften, Geheimbünde
und Geheim lehren
494. Böjthe Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes
családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra
495. Galgóczy Károly: Nagy-Kőrös város monográphiája
496. Alapi Gyula: Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés
497. Klimó Pál: A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és
ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza
498. Thaly Kálmán: Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve
1706-1709. Függelék Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzökönyve 1708
499. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája I-VI.
500. Szombathy Ignác: A tirnai és beczkói Szombathy család. Beczkó rövid
történetével és a beczkói nemesek jegyzékével.
501. Horváth Mihály: Magyarország történelme I-VIII.
502. Szalay László: Magyarország történelme I-VI. Második kiadás
503. Podhradczky József: Néhai Werancsics Antal esztergami érseknek
példás élete
504. Lázár Miklós: A gróf Lázár család
505. Argenti Döme: Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására
506. Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyház történelem részletei a
reformátio korától jelenig
507. Botka Tivadar: Kisfaludi Lipthay Imre Bars és Hont megyék
alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete
508. Télfy János: Magyarok őstörténete, görög források a scythák
történetéhez
509. Lo Presti Lajos: Fontana DAngioli báró Lo Presti család család
nemzedék-rendje
510. Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig I-II.
511. Bráz Béla: A nagycsepcsényi és muthnai Vladár-család története és
leszármazása
512. Szontagh Dániel: Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási
története és oklevelei
513. Csapó Kálmán: Székes-Fehérvár története
514. Király István: Apácai Cseri János művelődéstörténeti jelentősége
515. Szokolay Hártó János: Szabadalmas Kecskemét városának történeti
ismertetése
516. Erdélyi Pál: Balassa Bálint 1551-1594
517. Kiss Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és
Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török
táboritásától, 1456
518. Ábel Jenő: Egyetemeink a középkorban
519. Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században
520. Benkó Imre: Az Inárcsi Farkas család története
521. Czech János: Győr vármegye fő-ispányairól
522. Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealogiája,
tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és
keresztnevek etymologiai értelmére
523. Kalocsa Róza: Családi boldogság mindenrendű asszonyok és leányok
számára
524. Vass József: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt
525. Temesváry János: A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei
526. Matunák Mihály: Korpona várkapitányai
527. Hamary Dániel: Komáromi napok 1849, Klapka György honvédtábornok alatt
528. Görgey István: A moóri csata történet-kritikai tanulmány
529. Galgóczy Károly: A sajó-galgóczi Galgóczy család munkácsi, ecsegi,
nagytályai, bilkei négy ága, a pókai Szikszay, telgedi Csanády és
nagyfalusi Bajza család ismertetése, nemzedékrendekkel
530. Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története,
1526-1711
531. Érdy János: Magyarországi Crouy nemzetségnek története,
nemzedékrende és oklevéltára
532. Makay Dezső: Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási
viszonyaira. Árpád korszak. Jogtörténeti tanulmány
534. Király János: Pozsony város joga a középkorban
535. Bartalos Gyula: Magyarország önállásának és függetlenségének
kivívása 1074 és 1075-ben a csörszárkok, mint haditényezőknek
felhasználása által
536. Czilchert Károly: Pozsony megye helyrajzi és statisztikai leírása
537. Makói Makay Dezső: A Csanád nemzetség
538. Karcsú Antal Arzén: A római pápák történelme szent Pétertől korunkig
539. Bánlaky József: A magyarországi 1918–19. évi forradalmi mozgalmak
és a vörös háború története
540. Mészáros Károly: Kossuth levelezése a magyar szabadságharc
karvezéreivel, 1848-1849-ben.
541. Szeremlei Sámuel: A Honvédelmi Bizottmány keletkezése s a
forradalom kitörése 1848-ban. Adalékul Magyarország újabbkori történelméhez
542. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849 julius elsője után
543. Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben.
Történeti vázlat
544. Egressy Gábor: Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850
545. Szemere Bertalan: Szemere Bertalan összegyűjtött munkái. Naplóm I-II.
546. Bártfai Szabó László: A Hunt-Pazman nemzetségbeli Forgách család
története
547. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig.
548. Kőváry László: Hunyad megye kihalt családjairól. Wertner Mór:
Hunyadmegye legrégibb tisztikara (XV. század végéig.)
549. Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben
550. Szabó György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben
551. Brougthonnak a religióról való históriai lexicona a mellyben a
világ kezdetétől fogva a mai időig a pogányoknak, zsidóknak,
keresztyéneknek, mahummedanusoknak tudományok, isteni tiszteletek,
ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, személlyeik, írásaik, azoknak
történeteikkel eggyütt, a leg-jobb írókból elő-adattnak. I-III. darab
552. Vaszary Kolos: A várnai csata
553. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapitásától a
jelenkorig I-IV.
554. Károlyi Árpád: A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez, 1569-72
555. Knauz Nándor: Lányi Károly magyar egyháztörténelme I-II.
556. Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében,
Árpádok időszakától korunkig
557. Lukács Ödön: Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története I-II.
558. Cherrier Miklós: A magyar egyház története
559. Kollányi Ferenc: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban
560. Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511
561. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei
562. Knauz Nándor: Codex diplomaticus primatialis ecclesiae
Strigoniensis I-II. Az esztergomi főegyháznak okmánytára. Az esztergomi
Érsekségnek Árpádkori okmányai.
563. Torma Károly: Késmárki Thököly Imre naplója 1676-1678. évekből
564. Knauz Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai. Codices manuscipti
capituli Posoniensis
565. Dóczy József: Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és
kormányi állapotjában az egész munkához Európa földképe járul magyar
nyelven I-XII.
566. Pulszky Ferenc: Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről I-II.
567. Hunfalvy Pál: Az oláhok története I-II.
568. Kossuth Lajos: Kossuth Lajos levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi
márcz-jun-ig
569. Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/1849-es forradalom
eseményei- és szereplőiről
570. Dániel Gábor: A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben
571. Dániel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid
életrajza az eredeti családi okmányok és más hiteles adatok után
572. Szőllősy Kálmán: A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája
573. Thaly Kálmán: Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói
és emlékezetes írásai, 1686-1705
574. Frankl Vilmos: Pázmány Péter levelezése I. 1605-1625. Codex
epistolaris Petri Pázmány Card
575. Csizmadia János: A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és
Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága
576. Szilágyi Sándor: Forradalmi mozgalmak Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban
577. Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története
578. Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy. A forradalmi időszak
pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése
az eredeti számadások alapjána
579. Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája I-III.
580. László Károly: Napló-töredék. Az 1849-iki menekülteket,
internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg
Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban
581. Ferenczy József: Pulszky Ferencz életrajza
582. Madarász József: Emlékirataim, 1831-1881
583. Korbuly Imre: A báni méltóság tekintettel a horvát-, dalmát- és
tótországi nem különben a szörényi, bosnyákországi, macsói, sói, orozai,
bronchi, kruchoi, bolgárországi, nándorfehérvári, zreberniki, jajczai,
szabácsi és szerémi bánságok történelmi s közjogi viszonyaira
584. Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre
585. Illésy János: A Mikófalvi Bekény család leszármazása és története
586. Tóth Sándor: Sáros vármegye összes nemesi családjai
587. Pongrácz Lajos (Szerk.): Szondi-album. Drégeli emlék-lapok
588. Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Napló-jegyzetek
589. Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos
szabadságának okai I-III.
590. Fustel de Coulanges: Az ókori község tanulmány a görög és római
vallásról, jogról intézményekről
591. Halász Géza: A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme
különös tekintettel a cholerára
592. Frankl Vilmos: Pázmány Péter és kora I-III.
593. Károly János: Fejér vármegye története I-V.
594. Szilágyi Farkas: Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz
595. Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49
596. Szedlák Mátyás: Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar
emigráczió idejéből, 1848-1861
597. Odescalchi Arthur: Emlékek Barsvármegye hajdanából
598. Csányi Ferenc: Adatok a pribérdi és vuchini Jankovich-család
történetéhez
599. Asbóth Lajos: A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori
hadjáratok történetével felvilágosítva I-II.
600. Dillesz Sándor: Barsvármegye 1686-ban
601. Szádeczky Lajos: Szerémi György élete és emlékirata
602. Friedrich Vilmos: A phosohor okozta megbetegedések. Különös
tekintettel a magyarországi gyufagyári viszonyokra
603. Say Móricz: A gyufa története
604. Fraknói Vilmos: Tomori Pál élete és levelei
605. Csorba József: Somogy vármegye ismertetése
606. Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt
607. Margitay Gábor: Aradi vésznapok. Margitfalvi Margitay Gábor emlékiratai
608. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása
609. Borovszky Samu, Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai.
Somogy vármegye
610. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához
tartozó oklevéltár
611. Czirbusz Géza: A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza
612. Boncz Ödön: A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család
613. Ifj. Palugyai Imre: Megye-rendszer hajdan és most I-IV.
614. Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény I-IV.
615. Némethy Lajos: Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez
616. Ádám Gerzson: A Nagy-Kőrösi ev. ref. Főgymnasium története
617. Réz László: A Drugethek és Homonna reformátiója
618. Barcsa János: A 17. század magyar történetirodalma
619. Borovszky Samu: Borsod vármegye története a legrégibb időktől a
jelenkorig I.
620. Salamon Ferencz: Két magyar diplomata a tizenhetedik századból
621. Beöthy Leó: Bankügy elmélete különös tekintettel a jegybankkérdésre
és hazai viszonyainkra
622. Beöthy Leó: Nemzetlét. Tanulmány a társadalom tudományok köréből
Magyarország jelen helyzetének megvilágosítására és orvoslására
623. Beöthy Leó: A társadalom keletkezéséről
624. Odescalchi Arthur: A Majthényiak és a Felvidék történelmi és
genealogiai tanulmány I.
625. Siculus (Darkó Jenő): A moldvai magyarok őstelepülése, története és
mai helyzete
626. Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben
627. Biás István: Marosvásárhely a szabadságharcz alatt. A
marosvásárhelyi zenélőkút mestere
628. Teleki Domokos: A Hóra-támadás története
629. Éble Gábor: A szamosujvári Verzár család
630. Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben
631. P. Szathmáry Károly: A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda
története
632. Horváth Mihály: Zrínyi Ilona életrajza
634. Kovács Lajos: A Békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi
Dániel röpiratára
635. Jakab Elek: Kolozsvár története I-III.
636. Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez I-II.
637. Gyárfás István: Dobó István Egerben
638. Gedeon Endre: Beöthy László élete és művei
639. Mikó Pál: Női magyar levélstilus a 17. században
640. Divéky Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése
Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században
641. Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei
eredeti örmény kútfők után I-II.
642. Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi
elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése
643. Károly János: Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi
levéltárából a székesfehérvári országos kiállítás alkalmából
644. Thallóczy Lajos: Utazás a Levantéban. A keleti kereskedelem
története Magyarországon
645. Berzeviczy Albert: Válogatott beszédek
646. Beke Antal: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy
Györgygyel
647. Szalay József, Károlyi Árpád: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése
648. Gonda Béla: A magyar hajózás
649. Gonda Béla: Az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása
650. Györffy Lajos: Az esztergomi bazilika története és leírása. A régi
vár és főszékesegyházak története, Esztergom egyéb nevezetességeinek
leírásával
651. Horvát István: Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar
királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében tekéntetes, tudós
Schwartner Márton úr vádjai, és költeményei ellen
652. Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Korrajz I-II.
653. Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok
levelei és naplója, 1848-1849
654. Králik Lajos: Görgey Arthur. A vádaskodás szobra, reliefjei, képei
655. Maderspach Livius: Maderspach Károlyné tragédiája és adatok
Ruszkabánya történetéhez
656. Szalay László: Verancsics Antal összes munkái I-XII.
657. Ipolyi Arnold: Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára,
utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató
levelezése
658. Szádeczky Lajos: Izabella és János Zsigmond Lengyelországban 1552-1556.
659. Erdélyi László: Szerémi György és emlékirata. Történelmi
forrástanulmány
660. Ozorai József: Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk.
Jogtörténelmi tanulmány
661. Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves
küzdelmeinek katonai története I-II.
662. Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története
663. Márki Sándor: Aradvármegye és Arad szabad királyi város története I-II.
664. Kuncz Adolf: Szombathely - Savaria - rend. tanácsu város
monographiája I.
665. Bakk Endre: Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története
666. Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai
667. Kúnos Ignác: Oszmán-török nyelvkönyv. Nyelvtan, szótár,
olvasmányok. Janua linguae ottomanicea
668. Tahy István: Tahyak és azokkal rokon családok
669. Kele József: A Jász-kunság megváltása
670. Pintér Jenő: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai
671. Császár Mihály: A magyar művelődés a XV. században. Antonio Bonfini
Rerum Hungaricarum decades-ének alapján
672. Szabó Oreszt: A magyar oroszokról. Ruthének
673. Ágoston Péter: A munkarabsága
674. Sréter Kálmán: Sréter Kálmán versei
675. Sréter János: Visszaemlékezések
676. Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család I-III.
677. Ágoston Péter: A sztráj büntetése
678. Dolenecz József: Az új anyakönyvi törvény. Az állami anyakönyvekről
szóló 1894
679. Bartha Tamás: Szabadkőmüvesség
680. Boreczky Elemér: A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig
681. Istóczy Győző: Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és
törvényjavaslatai. 1872-1896
682. Balássy Ferenc: A zámi és ohati apátságok
683. Komáromi Ferencz: Vésznapok a Székelyföldön. Kórrajz 1848-ki
forradalomból
684. Beliczay Jónás: Marsigli élete és munkái
685. Fáy Ákos: A Sajómezei csata 1241 és a Fáji család ősei
686. Ruffy Pál: Bars vármegye gazdasági leírása
687. Nagy Iván: Balassa Gyarmat
688. Deutsch Antal: A Pesti Lloyd-Társulat 1853-1903
689. Szontagh Miklós: Tátrakalauz
690. Kléh István: A pesti forradalom története 1848-ban
691. Birányi Ákos: Pesti forradalom . (mártius 15-19.)
692. Ferdinándy Gejza: Az arany bulla. Közjogi tanulmány
693. Balog Szidónia: A magyarországi zsidók kamaraszolgasága és
igazságszolgáltatása a középkorban
694. Wéber Samu: Podolin város története
695. Molnár Viktor: Gróf Csáky Albin. Élet és jellemrajzi vázlat
696. Gonda Béla: A magyar tengerészet és a fiumei kikötő
697. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690
698. Balás Margit: A váradi kapitányság története
699. Matók Béla: A zsidó kérdés Nro. 2. Történelmi, társadalmi és
törvényes szempontból tárgyalva
700. Szterényi József: Az iparoktatás Magyarországon
701. Palatinus József: Békésvármegyei nemes családok története. Mágnás
családok. Harruckern-ek és örököseik.
702. Gálffy Ignácz: Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap
703. Lukácsi Kristóf: Adalékok az erdélyi örmények történetéhez
704. Sebetić Raimund: A Magyar Királyi Testőrség I.
705. Szádeczky Lajos: Konstantinápoly és magyar emlékei
706. Beregszászi Pál: A rajzolás tudományának kezdete
707. Panek Ödön: A selmeczbányai kir. kath. gymnasium története
708. Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság
megadóztatása
709. Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus
lelkészségek története a XIX. század végéig
710. Pór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet
herczegasszony, az Árpádház utolsó sarja
711. Huber Alfons: Ausztria története I-III.
712. Lehoczky Tivadar: Munkács város uj monográfiája
713. Réső Ensel Sándor: Az esküdtszék Magyarországon
714. Wonaszek A. Antal: A Kis-Kartali csillagda tevékenysége, 1893.
októbertől-1895. októberig
715. Pór Antal: István Úr árvája
716. Melczer Jakab: Geographiai, Históriai, és Statisticai Tudósítások
Szepes Vármegyéről
717. Beöthy Leó: A kereskedelem
718. Négyesy László: Beöthy Zsolt emlékezete
719. Szeremlei Samu: Hód-mező-vásárhely története I-V.
720. Záborszky Alajos: Az urbéri telkek örökös megváltásának terve és
hasznai
721. Almásy György: Vándor-utam Ázsia szívébe
722. Doby Antal: Podmanyiczky család, podmanini és aszódi báró
723. Vajda Emil: Kossuth Lajos élete szóban, írásban és tettben
724. Verhovay Gyula: Az ország urai. Első ezer.
725. Pauler Tivadar: Büntetőjogtan I-II.
726. Hamvay Ödön: Damjanich levelei nejéhez
727. Áldásy Antal: Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velenczéhez
római útja idejében
728. György Endre: Emlékbeszéd Beüthy Leóról
729. Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi törvényczikk története
730. Kármán József: A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda
731. Ferdinándy Géza: A magyar alkotmány történelmi fejlődése
732. K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon
733. Borovszky Samu: Szendrő vára
734. Nagy József: Nyitra megye helyírása I/3.
735. Földes Gyula: A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája
736. Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia
737. Doby Antal: Lónyay család. Nagy lónyai és vásáros naményi gróf,
báró és nemes
738. Szentimrey Kálmán: Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey
nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása
739. Melczer Jakab: A Poprád partjain fekvő s megjegyzésre méltó némelly
városokról, falukról és omladékokról való
topographico-historico-statistical jegyzések
740. Hradszky József: A szepesi „Tiz-lándzsások széke” vagy a
Kisvármegye története
741. Vagner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez
742. Csillag Gyula: Az 1869-72-iki országgyűlés. Történeti visszapillantások
743. Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa
744. Chilkó László: A debreceni r. katolikus egyház vázlatos története
745. Osváth Pál: Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja)
nagyközség és a Nagymáriai puszta leírása
746. Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek, 1824-1887. I-IV.
747. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye
748. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye
749. Tóth Mike: Szerzetesrendek és társulatok Magyarországon
750. Szily Kálmán: A magyar nyelvujítás szótára. A kedveltebb képzők és
képzésmódok jegyzékével
751. Kandra Kabos: Váradi regestrum
752. Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve különös
tekintettel Magyarország jogi viszonyaira I-II.
753. Jankó János: Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe.
Néprajzi tanulmány
754. Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat története
755. Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben
756. Balogh Arthur: A törvényhozó hatalom
757. Jászi Viktor: Válasz a Pragmatica Sanctio és a házi törvények tárgyában
758. Szerencs János: A főrendiház szervezete megvilágítva a fennálló
törvények, szabályok és rendeletek által
759. Molnár Viktor: Wlassics Gyula. Élet- és jellemrajzi vázlatok
760. Telkes Simon: Üvegiparunk. Ipari monographia, különös tekintettel a
termelésre, munkás-, vám - és külkereskedelmi viszonyokra
761. Csontos József: Városaink Mátyás korában
762. Margalits Ede: Florilegium proverbiorum universae latinitatis.
Proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et
infimae latinitatis
763. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Fiume és a
magyar-horvát tengerpart
764. Lázár Gyula: Az ozmán uralom története Európában I-II.
765. Illésy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban
766. Miskulin Alajos: Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és
Matteo Villani krónikái alapján
767. Berczik Árpád: A Berczik-család nemzedékrendje magánhasználatra
768. Benisch Arthur: Marino Sanuto Diarii-jének magyar
művelődéstörténeti vonatkozásai
769. Karlovszky Endre: Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész előtti
oklevelei
770. Soltész Gyula: Az 1494. és 1495. évi királyi számadások
művelődéstörténeti vonatkozásai
771. Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E.M. Strigoniensis anno 1397
772. Groszmann Malvina: Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei
művelődéstörténeti szempontból
773. Meliórisz Béla: A heraldika köréből. Függelékül sárosvármegyei
nemes családok czímere
774. Beregszászi Pál: A tárgyaknak a látszás tudománya szerinti
ismertetése és rajzolása
775. Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története I-III. Házi könyvtár IX-XI.
776. Király Pál: Ulpia Trajana Augusta Colonia Dacica
777. Király Pál: Apulum. Gyulafehérvár az ó-korban. Gyulafehérvár
története I.
778. Szepesi emlékkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1888.
augusztus 23-28-án Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének alkalmából
779. Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma és történeti emlékei
780. Wéber Samu: Nedeczvára
781. Hornyik János: Pusztaszer a honalapító magyar nemzet első
törvényhozási közgyűlése színhelyének története
782. Boleman István: A balaton parti fürdők és üdülőhelyek leírása
783. Thaly Kálmán: Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem
brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok 1703-1710. I-II.
784. Persián Kálmán: A lengyelfalvi Orbán bárók családtörténeti tanulmány
785. Acsády Ignácz: A karloviczi béke története 1699
786. Szentkláray Jenő: Mercy kormányzata a Temesi bánságban újabb
részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez
787. Carolus Wagner: Collectanea genealogico-historica illustrium
Hungariae familiarum I-IV.
788. ifj. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei
nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez I-II.
789. Tarnóczy Gusztáv: A nyitrai választás
790. Király Pál: A markoman háborúk
791. Horvát Sándor: Okmánytár a piaristák Sz. László királyról czimzett
nyitrai kollegiumának történetéhez, 1698-1849. I.
792. Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre
793. Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai
és turistikai leírása az Alduna útikalauzával
794. Király Pál: Dáczia története
795. Vágó Ferenc: A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig
796. Parecz István: Arad-megye és Arad-város ismertetése
797. Demkó Kálmán: A szepes-szombati krónika
798. Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány
799. Horvát István: Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről
800. Szalay József-Baróti Lajos: A magyar nemzet története I-IV.
801. Thaly Kálmán: Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s más emlékezetreméltó iratok, 1685-1716
802. Findura Imre: Rima-szombat szabadalmas város története
803. Füredi János: A szentgyörgyi kegyes tanitórendi ház és templom története
804. Visegrádi János: A podolini piarista rendház története (1642-1702)
805. Münnich Sándor: Igló királyi korona- és bányaváros története
806. Szilágyi Ferencz: Zilah történelméből
807. Thaly Kálmán: Nagy-szombati harc
808. Thaly Kálmán: A báró Orlay s gróf Serényi család
809. Hellabrant Árpád: Magyarországi vonatkozású ősnyomtatványok
810. Csősz Imre: A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán. Magyar műveltségtörténelmi rajz nyolc képpel
811. Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása
812. Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. Tudomány-Egyetem története I.
813. Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig és a hűbéri Európa
814. Hellebronth Kálmán: A magyar testőrség névkönyve 1760–1918
815. Lehotzky (András): Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungariae ... I-II.
816. Kenessey Béla: Károlyi-emlékkönyv
817. Karácson Imre: Szent Imre herczeg. Élet- és jellemrajz
818. Bunyitay Vince: Szent László király emlékezete
819. Soulavy Ottokár: A vasúti biztosító berendezések
820. Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiotól kezdve I-IV.
821. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása
822. Bojnicic Iván: Az oklevélhamisitás a középkorban különösen Magyarországon és társországaiban
823. Mohl Adolf: Lövő története
824. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez
825. Keményfy K. Dániel: Vaszary Kolos: 1855-1905
826. Munkácsi Bernát: Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben
827. Balog Elemér: Az eltünés és a holttányilvánitás a magyar és a német jogban különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére és a magyar polgári perrendtartás javaslatára. Magánjogi és perjogi tanulmány
828. Ferdinándy Gejza: Magyarország közjoga (Alkotmányjog)
829. Ágoston Péter: A szekularizáció
830. Kaán Károly: A természeti emlékek fentartása 
831. Molnár Lajos: Az adóreform és a közigazgatás
832. Pikler Gyula: Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése
833. Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás
834. Csávolszky Lajos: Az árulás története
835. György János: A becsületes állam
836.  Beksics Gusztáv: A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink
837. Vigyázó Ferenc: Az europai közjog egy alkotmányos garantiája. Alkotmányjogi értekezés
838. ifj. Vutkovich Sándor: A felsőházak szervezete a főbb államokban. Politikai tanulmány
839. Dombováry Géza: Fenyitő eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében
840. Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig
841. Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért
842. Suhayda János: A honosításról és a külföldiekről magyar és külföldi jogi kútfők szerint
843. Baross János: Idegenek birtokszerzése
844. Fábry Béla: Igazságszolgáltatás az elzálogosított XIII szepesi városban
845. Csávolszky Lajos: Királyunk és tanácsosai
846. Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre I.
847. Thoroczkay Viktor: A magyar állam és nemzetiségei. Politikai tanulmány
848. Szederkényi Nándor: A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágításban
849. Lázár Miklós: Erdély főispánjai (1540-1711)
850. Winkler Lajos: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése
851. Braun Róbert: Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés
852. Matlekovits Sándor: Magyarország államháztartásának története 1867-1893 I-II.
853. Szamota István: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyüjteménye.Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz
854. Hodor Károly: Doboka vármegye polgári esmértetése (Nemesi családokat tartalmazó különnyomat)
855. Mikulik József: Magyar kisvárosi élet, 1526-1715.Történelmi tanúlmány
856. Kálmán Dezső: A gyönki ev. ref. gymnasium története, 1806-1900
857. Daday István: A deési Daday család genealogiája
858. Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai
859. Kis János superintendens emlékezései életéből maga által feljegyezve
860. Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve
861. Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány I-III.
862. Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika, 1847-1894. I-II.
863. Nátafalussy Kornél: Keresztelő Szent Jánosról nevezett jászóvári egyház prépostjai
864. Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon I-II.
865. Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története
866. Boncz Ferenc: A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó főbb rendeletek
867. Pór Antal: Boleszló herceg, esztergomi érsek, 1321-1328
868. Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története I.
869. Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története
870. Ackermann Kálmán: Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához
871. Velics László: Magyar jezsuiták a 19. században
872. Császár Elemér: A Pálos-rend föloszlatása
873. Kollányi Ferenc: A párbér jogi természetéhez
874. Kőhalmi-Klimstein József: Simor János bíbornok, érsek Magyarország herczeg-prímásának élete és működése emlékezete
875. Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérűlete és a reformáczió a Szepességben
876. Hudra János: A piaristák Zemplén-vármegyében, 1727-1890
877. Johann Heinrich Schwicker: Die nationalpolitischen Ansprüche der Rumänen in Ungarn
878. Török Kálmán: A magyarországi katholikus egyházi vagyon tulajdonjoga
879. E. V. Zenker: Geschichte der wiener Journalistik von den Anfängen bis zum Jahre 1848
880. Friedrich Weiser: Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699. Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699
881. Tibád Antal: A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika
882. Timon Ákos: A párbér Magyarországon jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján
883. Várady Lipót Árpád: A párbérkérdésről
885. Pólya Jakab: A budapesti bankok története az 1867-1894. években
886. Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig
887. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas 1576-1594
888. Hellebrant Árpád: Diplomatariumok és monumenták a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában
889. Szokolszky Bertalan: A százéves kassai püspökség. 1804-1904
890. Czettker Jenő: Akié a föld, azé az ország
891. Mandelló Gyula: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században. Jogtörténeti tanulmány
892. Concha Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika
893. Gróf Teleki Pál: Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés
894. Eötvös Károly: Harcz a nemzeti hadseregért
895. Szladits Károly: A házasságkötés szabályai
896. Hieronymi Károly: Hieronymi Károly magyar királyi belügyminiszter jelentése az ország közegészségi viszonyairól az [...] évben. 1892
897. Szurmay Sándor: A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig, 1868-1898
898. Dóczi Sámuel: Az ipari titok
899. Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története
900. Wéber Samu: Ujabb adalékok Szepesmegye történetéhez
901. Samu Weber: Geschichte der Stadt Béla ein Beitrag zur zipser und vaterländischen Geschichtsforsforschung
902. Barna Endre: Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok Dákó-Románia hivatalos térképével
903. Szemere Bertalan: Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz 1837-1856
904. Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata
905. Samu Weber: Zipser Geschichts- und Zeitbilder
906. Beksics Gusztáv: Közjogunk és nemzeti törekvésünk
907. Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére
908. Beöthy Zsigmond: Követválasztás. Eredeti politicai vígjáték 3 szakaszban
909. Dedek Crescens Lajos: Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról
910. Beöthy Zsigmond színművei II. Jurista és kis lány. Kóbor Istók.
911. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei politikai tanulmány I-III.
912. Asbóth János: Magyar conservativ politika
913. Katona Mór: A magyar családi hitbizomány
914. Boér Elek: A közigazgatási bíráskodás. Tanulmány a közigazgatási jog köréből
915. Acsády Sándor: Magános Magyar Törvény kérdések- és feleletekben előadva
916. Wlasics Gyula: A tettesség és részesség tana
917. Szlemenics Pál: Törvényeink története a dicső Ausztriai Ház országlása alatt
918. Szamota István: Régi magyar utazók Európában. 1532-1770
919. Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon
920. Gosztonyi Miklós: Ősiség
921. Radó László: Az összeférhetetlenség
922. Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája I-IV.
923. Kmety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve
924. Nyáry Albert: Árpádok jogai
925. Máriássy Béla: A magyar törvényhozás és magyarország történeleme I-XVIII.
926. Kasova Péter: Szózat a magyar kérdés érdemében
927. Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe. A források története
928. Taray Andor: Magyarország európai hivatása és Deák Ferenc
929. Demkó Kálmán: A szepesi szászok ősi jogélete
930. Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai
931. Országh Sándor: Budapest középítkezései, 1868-1882
932. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon
933. Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten
934. Weber Samu: Id. Buchholtz György és kora 1643-1724
935. Tivai Nagy Imre: Csikmegye közgazdasági leirása
936. Benkő Ferenc: Esztendőnként ki-adott, parnassusi időtöltés, 1794 egy kis hazabéli utazás, némely bányászatoknak le-írása, és a’ leg-ujjab minerolog. systemáinak lajstroma III részekben
937. Ranschburg Viktor: A szerzői jog nemzetközi védelmére alkotott berni egyezmény vonatkozással Magyarországra
938. Bernát István: A magyar demokrácia multja, jelene és jövője
939. Csősz Imre: A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán magyar műveltségtörténelmi rajz
940. Otto Piper: Burgenkunde. Forschungen über gesammtes Bauwesen und Geschichte der Burgen innerhalb des deutschen Sprachgebietes
941. Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a budapesti Híd-egyesülethez irányzott jelentése
942. Majláth Béla: Gróf Széchényi István levelei I-III.
943. Haiczl Kálmán: Léva története a XVI-XVII. század végéig
944. Reiner Zsigmond: A választási jog reformja
945. Jeszenszky Béla: A társországok közjogi viszonya a magyar államhoz
946. Szécsi Mór: Az osztrák-olasz háború 1866-ban
947. Balás György: Az 1866. évi osztrák-porosz háború
948. Dualszky János: Nyitra vár- és város történelmi vázlata
949. Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és művei
950. Thirring Gusztáv: Felső Dunántúl
951. Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről
952. Soós Elemér: Ráhó végvár története, hadi- és műleirása
953. Kimnach Ödön: Sümegvár
954. Unghváry Ede: Sztropkó és várának története
955. Szongott Kristóf: A szamosújvári vár
956. Balogh Alajos: Sümeg vára. Rege a magyar előidőkből.
957. Bubics Zsigmond: Eszterházy Pál Mars Hungaricusa
958. Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054-1717
959. Csiky Kálmán: Werbőczy István és hármaskönyve
960. Balla Károly: Vélemény a bűntetésmód javítása iránt
961. Horvát Elza: A Védegylet története
962. Kenéz Béla: A városok fejlődése és jelentősége
963. Árkövy Richárd: Vámoszövetség vagy önálló vámterület?
964. Baross Károly: Vámpolitikánk
965. Mudrony Soma: A vámkérdés megoldása
966. Almási Balogh Elemér: A valuta szerepe a gazdasági válságban
967. Boncz Ferenc: A vallás körüli felségjogok
968. Láng Lajos: A vámpolitika az utolsó száz évben
969. Bolgár Elek: Választójog és választórendszerek
970. Illés József: Az ujkori alkotmányfejlődés elemei (XV. század második fele és XVI. század)
971. Bamberger Béla: A tőzsdeadó. Adópolitikai tanulmány
972. Heltai Ferenc: A magyarság érvényesülése a hadseregben. Négy törvény országgyűlési tárgyalása
973. Beksics Gusztáv: Társadalmunk és nemzeti hivatásunk
974. Széchenyi István: Üdvlelde
975. Szabó Béla: A magyar korona országainak statusjogi és monarchiai állása a pragmatica sanctio szerint
976. Moscovitz Iván: Önkormányzatunk mint alkotmányos garanczia
977. Magyary Géza: A perbeli beismerés
978. Máriássy Béla: Magyarország közjoga
979. Tóth Béla: Magyar ritkaságok
980. Friedmann Bernát: A népbírák és esküdtszékek intézménye tekintettel hazai viszonyainkra s büntető eljárásunk reformjára
981. Illésy János: A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, czimer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867
982. Gyárfás István Tihamér: Pannónia őskeresztény emlékei régészeti tanulmány
983. Kubinyi Ágoston: Szekszárdi régiségek
984. Meskó Márton: A felső-kubini Meskó család leszármazása és történelmi emlékei
985. Gelléri Mór: A magyar ipar uttörői. Élet- és jellemrajzok
986.Gelléri Mór: Hetven év a magyar ipar történetéből. Az Országos Iparegyesület működése, 1842-1912
987. Pólya Jakab: A gazdasági válság
988. Széchenyi István: A pálinkáról
989. Czobor Béla: A keresztény archeologusok első kongreszszusa
990. Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai
991. Csetényi József: A vámszövetség és bankközösség problémája
992. Kopcsányi Károly: A Pécsi Jogakadémia multja s jelene
993. Beksics Gusztáv: Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján
994. Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fenállott
995. Suhayda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre
996. Pauer Imre: A jogakadémiák kérdéséhez
997. Kuncz Adolf: A jog
998. Beksics Gusztáv: Új korszak és politikai programmja
999. Gebhardi Lajos Albert: Magyar ország históriája I-IV.
1000. Matlekovits Sándor: A vámpolitika mai helyzete
1001. Székely Mihály: A nemes székely nemzetnek constitutióji, privilegiumai, és a jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles leveles-tárokból egybe-szedve
1002. Raffay Ferenc: A magyar magánjog kézikönyve I-II.
1003. Matskássy Antónia: Halmágyi István Naplói-nak - 1752-53. és 1762-69 - magyar művelődéstörténeti vonatkozásai
1004. Kopp Tibor: Erdély művelődése I. és II. Rákóczy György korában.
1005. Vajda Gyula: Erdély viszonya a Portához és a római császárhoz mint magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korszakában
1006. Őrvényi Béla: Bartha Boldizsár Rövid Chronicájának művelődéstörténeti vonatkozásai
1007. Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon, 1849-1865 I-IV.
1008. Sobó Jenő: Selmeczbánya Sz. Kir. város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század második felében
1009. Fogarasi János: A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben
1010. Tanárky Gedeon: Magyarország helyzete az europai államrendszerben. Történeti és politikai tanulmány
1011. Beöthy Zsolt: Az első magyar politikai színmű és kora
1012. Bruckner Győző: Galeotto Marzio de egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis
1013. Gaál Jenő: Jelentés a folytonos üzemek munkabeosztásával foglalkozott londoni nemzetközi értekezletről ... Beőthy László m. kir. kereskedelmügyi minister úrhoz
1014. Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre I-II.
1015. Beöthy Zsigmond: Beöthy Zsigmond újabb költeményei
1016. Beöthy Zsigmond: A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel
1017. Pozder Károly: Leiningen-Westerburg Károly gróf 1848/49-i honvédtábornok életrajza
1018. Király János: A király-koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordóbeli kialakulása
1019. Demkó Kálmán: A szepesi jog. Zipser Willkühr keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz
1020. Mikár Zsigmond: Honvédnévkönyv
1021. Máriássy Béla: A szabadelvűség múltja, jelene és jövője
1022. Földváry Miklós: Értekezés a’ magyar királynék’ koronázások kezdetéről, és a’ koronázás módjában időről időre történt változásokról
1023. Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás
1024. Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége
1025. Latkóczy Mihály: Korona és koronázás Ünnepi emlék 1892. junius 8-ára
1026. Ipolyi Arnold: A magyar szent Korona és koronázó jelvények története és műleírása
1027. Morzsányi Sándor: 7000 igazolt, s életben levő 1848/9diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint ugy népmondák, hihető és hihetetlen tréfák és mulattató elbeszélések
1028. Hatala Péter: Arab nyelvtan olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre
1029. Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622
1030. Ambrus József: Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma
1031. Szentkatolnai Bakk Endre: Az 1848-49-iki szabadságharc alatti események Vizaknán
1032. Márki Sándor: Horváth Mihály, 1809-1878
1033. Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai II.
1034. Falk Miksa: Koronázási emlékkönyv 1867. junius 8.
1035. Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc 1505-1570
1036. Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István 1471-1539
1037. Wass József: Erdély országgyűlései a vajdák alatt időköz 1002-1540
1038. Pfeiffer Antal: A Kegyes-Tanítórendiek Temesvári társházának és a főgymnásiumnak története
1039. Pap János: A piaristák Szegeden 1720-1886
1040. Wenzel Gusztáv: Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez
1041. Toncs Gusztáv: Zágoni Mikes Kelemen élete
1042. Fenyvessy Adolf: Az első magyar vasút története
1043. Kanyurszky György: A klasszikus arab nyelvtan kézikönyve iskolai és magánhasználatra
1044. Keményfy Kálmán Dániel: A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai
1045. Szalay László: Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora I-III.
1055. Jókai Etelke: Emlékek b. Vay Miklósné Adelsheim Johanna báróné leveleiből
1056. Dudás Gyula: A borsódi és katymári Latinovits-család története
1057. Sörös Pongrác: Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök
1058. Szalay László: János király és a diplomatia
1059. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad
1060. Kővári László: Erdély régiségei
1061. Bunyitay Vince: A mai Nagyvárad megalapítása
1062. Vigouroux, Fulcran Grégoire: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában I-IV.
1063. Edvi Illés Sándor: A Magyar Királyi Államvasutak és az üzemükben lévő Helyi Érdekű Vasutak áruforgalmi viszonyai. Kereskedelmi monográfia I-II.
1064. Stern Ábrahám: Héber nyelvtan
1065. Gróf Zrinyi Miklós prózai munkái
1066. Kazinczy Ferenc: C. C. Sallustius’ épen maradt minden munkái
1067. Szabó István ford.: Aranygyapjas vítézek vagy Apollonius Rhodius Argonauticonja
1068. Fábián Gábor ford.: Argonauticon Cajus Valerius Flaccus hőskölteménye nyolc énekben
1069. Török Pál: A Habsburgok első sztambuli rezidense
1070. Zosimus: Corpus scriptorum historiae Byzantinae
1071. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium latino-hungaricum ... I-II.
1072. Fellner Frigyes: Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme
1073. Fellner Frigyes: Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona
1074. Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötven éves története 1846-1896
1075. Fellner Frigyes: A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon
1076. Sörös Pongrác: Statileo János életéhez
1077. Wenzel Gusztáv: Frangepán Kristóf velenczei fogsága 1514-19
1078. Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527-1547
1079. Récsey Viktor: Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye
1080. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a 18. század végéig
1081. Chyzer Kornél: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig
1082. B. Fiáth Ferenc: Életem és élményeim I-II.
1083. Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig
1084. Makay Béla: A Balaton a történeti korban
1085. Petz Gedeon: Grimm törvénye
1086. Zoltai Lajos: A Hortobágy a legnagyobb magyar puszta ismertető leírása térképpel és 23 szövegképpel
1087. P. Ovidius Naso Szomorú Verseinek Öt Könyve
1088. Margó Tivadar: Budapest és környéke állattani tekintetben a budapesti fauna általános jellemzése s rövid rendszeres átnézete, a fajok lelhelyeivel és azokra vonatkozó jegyzetekkel
1089. Szombathy Ignác: Kutfőtöredékek a magyarok történelme jász korszakához, Kr. e. 112-378.Kr. u. a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával
1090. Szász Béla: Verses Edda
1090. Simon Péter: Rudolf trónörökös
1091. Chyzer Kornél: Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. Zemplénmegye halai
1092. Gróf Gvadányi József: A peleskei nótárius
1093. Zajzoni Rab István: A magyarok kürtje
1094. Győrffi Endre: A keszthelyi kath. főgymnasium története
1095. Marcus Annaeus Lucanus pharsáliája vagyis a polgárháború. Tíz könyvben
1096. Laczkó Dezső: Őstörténeti adatok a Balaton környékéről
1097. Török Károly: Csongrádmegyei gyűjtés Népdalok, balladák, mesék és mondák
1098. Petényi Salamon János: Petényi hátrahagyott munkái
1099. Flavius Claudius Julianus: A császárok
1100. Vas vármegyei köszögi Fábchich József az magyar föl állítandó tudós társaságnak az XI. szám alatti tagjátúl magyarra fordítatott P. Álceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides Szimonidesz Alkmán Arkilokus
1101. Ferenczy József: Gróf Dessewffy József munkái
1102. Kriesch János: A természetrajz vezérfonala I-III.
1103. Herman Ottó: Védjük az állatokat
1104. Herman Ottó: A magyar ősfoglalkozások köréből
1105. Stein Aurél: Vándorlásaim és élményeim Persiában
1106. Zoltai Lajos: Települések Egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI-XV-ik századokban
1107. Kriesch János: A természetrajz elemei
1108. Beöthy László: Romemlékek
1109. Kriesch János: Az állatok társadalmi viszonyairól
1110. Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországban
1111. Ecsedi István: A Hortobágy-puszta természeti viszonyai tekintettel a mezőgazdaságra
1112. Eötvös Károly Lajos: Az egyházi közigazgatás kézikönyve I-II.
1113. Natorp Tivadar: A dohány és dohányjövedék Magyarországon
1114. Stromfeld Aurél: Készül az új háború!
1115. Sarda Salvany Félix: A liberalizmus bűn
1116. Stampay János: Katholikus egyházi énekek, imák és temetési szertartások
1117. Petelei István: Egy asszonyért
1118. Daday Jenő: A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 1880-ig bezárólag
1119. Batizfalvi Samu: Utasitás madarak, emlősök, hüllők és halak bőrének lefejtésére, kitömése- és fentartására természetbuvárok, gyüjtők és szakkedvelők számára
1120. Frivaldszky Imre: Jellemző adatok Magyarország faunájához
1121. Szeremley Miklós: A Balaton albuma
1122. Az élet képe Kebestől
1123. Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae geographico-historica pars secunda Trans-Danubia. Tomus Quintus, Editio altera
1124. Concha Győző: Az államhatalmak megoszlásának elvei
1125. Bozóky Alajos: Gaius romai jogi institutióinak négy könyve
1126. Liptay Sámuel ford.: A Thebéi Kébesz erköltsi rajzolvánnya
1127. A. Gellius: Attikai éjszakák I-II.
1128. Kenessey Albert: Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez
1129. Herman Ottó: Az ősfoglalkozások halászat és pásztorélet
1130. Boileau-Despréaux, Nicolas: A költészetről tanköltemény négy énekben
1131. Herman Ottó: Az 1902-ik évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény és Magyarország. Történeti
vázlat
1132. Győrffy Gyula: Győrffy Gyula országgyűlési beszédei, 1884-1894
1133. Győrffy Gyula: Romvirágok ballada-, románc és regefüzér
1134. Medicei Pál: A zsidónak szokasi, és szer-tartási, mellyeket ugya a zsidóságból meg-tértt doktor Medicei Pál ...
1135. Ionnes Zonaras Annales I-III. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
1136. Balogh Pál: A magyar faj uralma
1137. Aczél József: A Balaton hydrographiai leírás
1138. Mogyoróssy János: A Wenckheimi Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban
1139. Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha legendák, evangéliumi álmok
1140. Stein Aurél: Legbelsőbb-Ázsia földrajzának hatása a történelemben
1141. Samuel Friedrich Christian Hahnemann: Organon-a (életműve) a gyógyművészségnek, vagy Hahnemann Sámuel Homoeopathia-ja (hasonszenve)
1142. Szalay Antal: Tamási Mező-Város esmértetése
1143. Krausz Sámuel: Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai
1144. Stein Aurél: Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és ujabb kutató-utazások világában
1145. Mohl Antal: A Mária-kongregációk története különös tekintettel hazánkra
1146. Kandra Kabos: A sárvári várispánságról
1147. Scholtz Béla: Nagy-várad várának története
1148. Rozvány György: Nagy-Szalonta mezőváros történelme
1149. Czifray István’ szakács mester’ magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szükségeihez alkalmaztatva
1150. Nagy Antal: Lelki mindennapi kenyér
1151. Kádi György: Káldi György válogatott egyházi beszédei
1152. Matunák Mihály: Török-magyar harczok az északnyugati Magyarországon
1153. Teleki Domokos: A székely határőrség története
1154. Mohl Adolf: Török világ Kismarton vidékén 1683-1699
1155. K. Beniczky Irma: A beteg-konyha. Ételek és italok legcélszerűbb készítési módja betegek és lábadozók számára
1156. Takáts Sándor: Lapok egy kis város múltjából
1157. Szekrényi Lajos: A bibliai régiségtudomány kézikönyve I-II.
1158. Márton József: Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv, ... I-II.
1159. Thaly Kálmán: Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból
1160. Ifj. Kemény Lajos: Száz év Kassa legrégibb történetéből
1161. Takáts Sándor: Komárom IV. Béla alatt
1162. Budai Ézsaiás: Magyar ország históriája I-III. 3. kiadás
1163. Radvánszky László: A Radvánszky család története 1738-ig
1164. Blau Lajos: Az ózsidó bűvészet
1165. Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei I-II. Árpádi korszak, Vegyes házakbóli királyok korszaka
1166. Králik Lajos: Az ügyvédség múltjából I. Az Árpádok kora
1167. Bresztovszky Ernő: Magyarország fekete statisztikája
1168. Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyüjteményei. Magyarázó kalauz
1169. Küzdelem a parlamentárizmusért. Gróf Tisza István beszédei
1170. Hradszky József: Szepesvármegye a mohácsi vész elött
1171. Szivák Imre: Országgyűlési képviselőválasztás és curiai bíráskodás codexe
1172. Fayer László: Bűnvádi eljárásunk reformjához
1173. Lukács György: A franczia közigazgatás szervezete
1174. Reischl Károly Vilmos: Munkáskérdés és socialismus
1175. Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
1176. Késmárky István: Az esztergomi érseknek, mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai
1177. Kandra Kabos: Az egri nagyprépostok és a káptalan az Árpádok korában
1178. Kandra Kabos: Szabolcs vármegye alakulása
1179. Szentkláray Jenő: Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században
1180. Szentkláray Jenő: A becskereki vár
1181. Békefi Remig: Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában
1182. Kerékgyártó Béla: A magyar királyi udvar a királyság fénykorában, az Anjouk uralkodása alatt
1183. Jankó János: A magyar halászat eredete I-II.
1184. Bartalus István: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században
1185. Séda Ernő: A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának története
1186. Zimándy Ignác: Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélőszéke előtt
1187. Sváby Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története
1188. Lagerlöf, Selma Ottilia Lavisa: A halál kocsisa
1189. Carolus Wagner: Analecta scepusii sacri et profani. Pars I.-IV.
1190. Liszkay József: A pápai evang. reform. egyház levéltára 1510-1811
1191. Hagymásy Ferenc: A papi református egyház és Pap község története
1192. Szathmáry György: Nemzeti állam és népoktatás
1193. Bihari Mór: Petőfiné Szendrey Júlia költeményei és naplói
1194. Emlékirat a Magy. Kir. Postatakarékpénztár fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából
1195. Bátky Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére
1196. Vargha Gyula: Magyarország pénzintézetei
1197. Thallóczy Lajos, Horvát Sándor: Magyarország melléktartományainak oklevéltára III. Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék) 1244-1710
1198. Rácz Károly: A zarándi egyházmegye története
1199. Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig
1200. Sörös Pongrác: A tihanyi apátság története II. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története XI.
1201. Vay Miklós: Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből
1202. Békefi Antal: Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból gróf Ráday korában
1203. Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke
1204. Hradszky József: Vándorlások a Szepességben. Szepesvár és környéke
1205. Radácsy György: A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület 1894. julius hó 24-dik napján Sárospatakon id. báró Vay Miklós főgondnok halála alkalmából tartott rendkivűli közgyűlésének jegyzőkönyve a temetésen és gyászünnepen elmondott imával és alkalmi beszédekkel
1206. Békefi Remig: A cziszterczi rend története Magyarországban, 1142-1896
1207. Havass Rezső: Magyar földrajzi könyvtár a magyar birodalomról bármely nyelven...
1208. Divald Kornél: Szepesvármegye művészeti emlékei I-III.
1209. Érdújhelyi Menyhért: A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon
1210. Tahy Gáspár: Heves és Külső-Szolnok törvényesen eggyesült Vármegyék esmértetése, Egri Várnak történet kivonása, s Egri Érsek Fő Megye érintése
1211. Bárdosy János: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis, notationibus, ex veteri ac rec. Hungarorum historia depromtis
1212. Thanhoffer Lajos: A mikroskop és alkalmazása az általános szövettani technika vezérfonala orvosok és egyetemi hallgatók használatára
1213. Márton Gábor: Gazdaságos méh tartás
1214. Bölöny László: A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története
1215. Luczenbacher János: A szerb zsupánok, királyok, és czárok pénzei
1216. Széchy Károly: Vajda Péter élete és művei
1217. Duka Tivadar: Levelek a boer-angol háboruról
1218. Mocsáry Lajos: Program a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában
1219. Zimándy Ignácz: Kossuth Lajos a világtörténelem itélőszéke előtt
1220. Marczali Henrik: A nemzetiség történetbölcseleti szempontból
1221. Baloghy László: Nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak honunkban
1223. Szalay Gábor: Szalay László levelei életrajzi vázlattal és megjegyzésekkel ellátva
1224. 1135. Ioannes Malalas: Ioannis Malalae Chronographia. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
1225. Popovich Milos: A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból
1226. Szalay László: A magyarországi szerb telepek jogviszonyai az államhoz
1227. Kecskeméthy Aurél: Vázlatok egy év történetéből 1860. okt. 20-tól 1861. oktoberig
1228. Csengeri Antal: Magyar szónokok és statusférfiak politicai jellemrajzok
1229. [Eötvös József]: Die Garantien der Macht und Einheit Oesterreichs
1230. Endrefi Kiss Endre: Lytton. Elbeszélés
1231. Kőrösy József: A Felvidék eltótosodása nemzetiségi tanulmányok
1232. Barta Aurél: A beleházi és ethrekarchai Bartal család
1233. Zoltai Lajos: Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt
1234. Adolphus Brieger: T. Lucreti Cari De rerum natura ibri sex
1235. Majer István: Az esztergomi érseki főmegye papságának...irodalmi müködése...
1236.Mihók Sándor: Magyarország pénz-, hitel- és ipar-intézetei 1873. márczius hó végéig
1237. Szalay László: Gróf Bethlen Miklós önéletírása I-II.
1238. Bryce J.: A Római Szent Birodalom
1239. Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája, 1540-1572
1240. Tormásy Gábor: A szabadkai róm. kat. főplébánia története
1241. Pór Antal: Anjouk és Wittelsbachok. Nagy Lajos második szövetkezése IV. Károly császár ellen
1242. Horváth Mihály: Horváth Mihály kisebb történelmi munkái I-IV.
1243. Vass Bertalan: Horvát István életrajza
1244. Kandra Kabos: Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve 1493-6 évekről
1245. Huszka József: A magyar turáni ornamentika története
1246. Kerezsy Jenő: Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje
1247. Magyar Helikon - Jeles férfiak életrajzai
1248. Györffy István: Hajdúböszörmény települése
1249. Pór Antal: Keszei Miklós
1250. Fábián Gábor ford.: Cicero összes levelei időrendes sorozatban I-VII.
1251. Gróf Széchényi Dénes: Egy őszinte szó a Kossuth-cultusról
1252. Rómer Flóris: Régi falképek Magyarországon
1253. Karácsonyi János: Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták?
1254. Bonitz Ferenc: Tatárjárás Magyarországon 1896-ban
1255. Singhoffer József: Hazánk halászata
1256. Molnár János: Orvosi törvény
1257. Thébusz János: Protestantizmus és panszlávizmus
1258. Dalmady Ödön: A dömsödi Hajós-család
1259. Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása I-III.
1260. Margalits Ede: Egy lap Baja szabad királyi város történetéből
1261. Rudnay Béla: Őseink és rokonaink történelmi tanulmány
1262. Rudnay Józsefné Veres Szilárda: Emlékeim 1847-1917
1263.Moldován Gergely: A románság politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények I-II.
1264. Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről (Szalay László)
1265. Margalits Ede: Szerb történelmi repertorium I.
1266. Táncsics Mihály: Nyiltlevél Müller Miksa tanárhoz
1267. Millekre Bódog: A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszünése, 1393-1439
1268. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból II.
1269. Czímer Károly: Temesvár megvétele, 1551-1552
1270. Pesty Frigyes: A világtörténelem napjai I-II.
1271. Csuday Jenő: Zrinyiek a magyar történelemben, 1566-1704
1272. Molnár István: A szőlőművelés és borászat kézikönyve
1273. ifj. Kemény Lajos: A reformáczió Kassán. Oklevéltárral
1274. Magyary Szulpicz: Esztergom a tatárjárás korában
1275. Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim. Ötven év. Ifjukorom - huszonöt év az ellenzéken I-II.
1276. Kováts Frigyes: A magyar bölcsészet, vagy mindenség alkotásának titka ...
1277. Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár
1278. Szilvek Lajos: Hypnotismus lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszéki szempontból
1279. Révész Kálmán: Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért 1550-1650
1280. Nagy Zoltán: Végrehajtási eljárás
1281. Höhnel Lajos: Teleki Sámuel Gróf felfedezõ útja Kelet-Afrika egyenlítõi vidékén 1887-1888-ban I-II.
1282. Molnár János: Régi jeles épületekről. Kilentz könyvei
1283. Kazinczy útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra
1284. Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Theophanes I-II.
1285. Lakatos Károly: Vadászati és madarászati emlékeimből
1286. Lakatos Károly: Magyarország nappali orvmadarai. Erdészek, vadászok és gyűjtők számára
1287. Balassa József: Kazinczy és a nyelvújítás. Szemelvények Kazinczy Ferenc prózai műveiből
1288. Simonyi Zsigmond: A nyelvujítás
1289. Tolnai Vilmons: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története
1290. Fraknói Vilmos: Egyháznagyok a magyar középkorból
1291. Pák Dienes: Vadászattudomány I-II.
1292. Bárdosy János: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis Diplomata Caesarum regumque Hungariae ac Poloniae, tum illust. praepositorum, supremorumque Scepusii comitum, necnon ita dictorum landgraffiorum provinciae Scepusiensis atque ven. capituli privilegiales literas, alia deniqve literalia arcis lublo capitaneorum monumenta ad notitiam Scepusii facientia. Pars 2.
1293. Fényes Elek: Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben I-VI.
1294. Pozsony és környéke. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. évben Pozsonyban tartott XI. nagy gyűlésének emlékéül.
1295. Rómer Flóris: Pozsony régészeti műemlékei
1296. Dr. Naegele H. F.: Szülészeti tankönyve - ford. Pihál Ferencz
1297. Sims J. Marion: Kórodai jegyzetek a méhbántalmak sebészete felett különös tekintettel a meddőség kezelésére
1298. Justh Zsigmond: Művész szerelem
1299. Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai
1300. Almási Antal: A dologi forgalom. Magánjogi tanulmány
1301. Szentkláray Jenő: Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből
1302. Csánki Dezső: Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában
1303. Csekey István: A magyar trónöröklési jog. Jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmellékletekkel
1304. Fraknói Vilmos: Petrarca és Nagy Lajos
1305. Czirbusz Géza: A temes- és torontálmegyei bolgárok. A krassószörényi krassovánok
1306. Rómer Flóris: A középkori téglaépítészetről Magyarországban
1307. Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz
1308. Frankenburg Adolf: Őszinte vallomások I-II.
1309. Verhovay Gyula: Az álarcz korszaka
1310. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története
1311. Milleker Bódog: Versecz szab. kir. város története I-II.
1312. Barach Benedek: A templáriusok titkos statutumai
1313. Acsády Ignác: A magyar birodalom története I-II.
1314. Károly János, Nyirák Sándor: Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki megye százados ünnepére 1877
1315. Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában magyar-nápolyi kapcsolatok
1316. Horánszky Pál: A liptószentandrási Andreánszky család leszármazása 1230-tól
1317. Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein I-II.
1318. Mailáth Kálmán József: A Mailáth-család tragédiája
1319. Teleki Sándor: Egyről-másról. Ujabb emlékeim I-II.
1320. József főherceg: Czigány nyelvtan, Románo csibákero sziklaribe
1321. Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben I-II.
1322. Demkó Kálmán: Lőcse város mütörténeti rövid leírása számos képpel és a város tervrajzaival
1323. Demkó Kálmán: Lőcsének erődítése és védelmi rendszere
1324. Baróti Lajos: A bánsági legrégibb német település története
1325. Jászai Rezső: A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban
1326. Hatala Péter: Az én hitvallásom
1327. Láng Lajos: A statisztika története
1328. Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hűtlenségi perének története
1329. Takáts Sándor: Péteri Takáts József
1330. Horváth Jenő: Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai a nemzeti fejedelemség megalakulásáig
1331. Gerecze Péter: A pécsi székesegyház különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány
1332. Kneipp Sebestyén: Vizkurám


Segítség a webáruház használatához.
4. A könyv kiválasztása után kattintson a "KOSÁR" ikonra. Ha több könyvet szeretne vásárolni, lépjen vissza, a webáruházban folytathatja a válogatást.
5. A vásárlás befejezésekor kattintson a "KASSZA" ikonra.
5.1. Jelölje be az átvétel módját (személyes vagy futár)
5.2. Ha számlát szeretne a megjegyzés rovatba írja be az adatokat.(cégnév,cím,adószám).
5.3. Kattintson a "RENDELÉSEK ELKÜLDÉSE" ikonra.
6. Megrendeléséről e-mailben visszaigazolást kap. Rendelése feldolgozását megkezdjük, e-mailben kap értesítést rendelése állapotáról.
Vásárlását köszönjük.

POLIHISZTOR KÖNYV/
Regisztráció
polihisztorkonyv.hu, Email: polihisztorkft@gmail.hu / Tel: +36 30 9790621